Ràtios

Voler ser un referent en el nostre sector i situar l’activitat del banc entre les millors pràctiques internacionals ens ha portat a que, tant pels nostres ràtings, la saludable qualitat dels nostres actius, la nostra consistència en els resultats com per la gestió dels riscos, la posició de Crèdit Andorrà sigui de gran solidesa patrimonial i de màxima solvència en relació al sector financer internacional.

El nostre balanç està lliure de riscos i el banc no precisa de finançament extern per al bon funcionament dels seus negocis. La ràtio de solvència és d’un 21,72%, molt per sobre del mínim legal exigit per la legislació andorrana, i demostra una capacitat de resistència molt gran als escenaris negatius.

La nostra ràtio de liquiditat és d’un 59,03%, molt per sobre del mínim legal exigit per la legislació andorrana. Aquesta ràtio mesura la disponibilitat monetària de l’empresa per fer front a les obligacions a curt termini. Aquestes ràtios són un reflex d’una gestió eficient dels costos i d’una adequada i prudent política de gestió del risc.

(*) Font: Fitch Ratings (2017)